CHỈ TIÊU TUYỂN SINH


Năm học

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

Tổng

2008

1,700

800

2,500

2009

2,000

900

2,900

2010

2,200

1,000

3,200

2011

2,200

1,000

3,200

2012

2,500

1,200

3,700

2013

2,700

1,300

4,000

2014

3,600

700

4,300

2015

5,000

500

5,500

2016

5.000

500

5.500

  

Chỉ tiêu tuyển sinh liên tục tăng qua các năm chứng tỏ chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, và đội ngũ giảng dạy của Duy Tân đã không ngừng được củng cố, phát triển và nâng cao. Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã công nhận những chuyển biến tích cực này qua Kiểm định Chất lượng Quốc gia và Cờ Thi đua Xuất sắc năm 2010 và 2011 cho Đại học Duy Tân (chỉ có trên dưới 20 trường trong cả nước được trao tặng Cờ Thi đua này và Duy Tân là trường ngoài công lập duy nhất). Chưa hết, liên tục trong các năm qua, số lượng tuyển sinh thực tế của Đại học Duy Tân luôn vượt quá chỉ tiêu được giao kể trên, chứng tỏ sự tín nhiệm của xã hội đối với chất lượng đào tạo của nhà trường.

Các thông tin khác